Victum Gymnasiums Systematiska Kvalitetsarbete

På Victum Gymnasium arbetar vi enligt Skollagens 4 kap. (Kvalitet och inflytande) med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella och övergripande målen samt kunskapskraven i kurs- och ämnesplanerna. Så som Jan Håkansson skriver i sin bok, Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem (Studentlitteratur, 2013), finns från den 1 juli 2011 inte längre några nationella krav för huvudmän eller skolor att upprätta skolplaner, arbetsplaner eller kvalitetsredovisningar. Istället ska varje huvudman och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen och all personal samt eleverna ska vara med i det konkreta genomförandet.

Som en följd av det ovanstående arbetar Victum Gymnasium med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en kvalitetskalender (se separat flik). Kvalitetsarbetet utgår till största delen från de sex övergripande målen enligt Läroplan för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011).

Victum Gymnasiums gymnasieutbildningar är certifierad i VO-college. VO-college är en samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Du kan läsa vidare om detta på följande länk: www.vo-college.se