Victum Gymnasiums vision och värdegrund

Vår vision – Eleven i centrum

Vi arbetar efter visionen att alla elever på Victum Gymnasium ska nå examensmålen i utbildningen och få en yrkesexamen/högskolebehörighet. Vår vision omfattar även att vi tillsammans med våra elever skapar en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vår värdegrund

Victum Gymnasiums värdegrund vilar på en humanistisk människosyn och en demokratisk samhällssyn. Kännetecknande för denna värdegrund är nedanstående fyra begrepp.

Kunskap

Skolans undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och undervisningen anpassas till elevernas individuella förutsättningar och behov.

Samarbete

Skolan präglas av ett positivt och entreprenöriellt förhållningssätt, där vi tillsammans utvecklar elevernas förmåga att kommunicera med respekt för andra människors integritet för att därigenom ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.

Möjligheter

Skolans elever stimuleras till att ta ansvar och ha inflytande över sina studier samt till att möta och samverka med aktörer på både lokal, nationell och internationell nivå.

Trygghet

Skolans elever ska känna trygghet genom goda relationer till lärare, skolledning och andra elever.